Promocje
INSert Rzepak 5kg
INSert Rzepak 5kg

70,20 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
szt
SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY I 25 KG
SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY I 25 KG

53,55 zł

Cena regularna: 90,00 zł

Najniższa cena: 90,00 zł
szt
INSert Kukurydza 5kg
INSert Kukurydza 5kg

76,52 zł

Cena regularna: 115,00 zł

Najniższa cena: 115,00 zł
szt
CHITOshell 0,5kg
CHITOshell 0,5kg

147,45 zł

Cena regularna: 176,94 zł

Najniższa cena: 176,94 zł
szt
BACTIM NUTRI P+, 5 L,
BACTIM NUTRI P+, 5 L,

271,61 zł

Cena regularna: 282,37 zł

Najniższa cena: 282,37 zł
szt
BACTIM NUTRI N+, 1 L
BACTIM NUTRI N+, 1 L

140,71 zł

Cena regularna: 146,29 zł

Najniższa cena: 146,29 zł
szt
BACTIM OMNIS, 5 L
BACTIM OMNIS, 5 L

260,70 zł

Cena regularna: 271,03 zł

Najniższa cena: 271,03 zł
szt
BACTIM GLEBA 5L
BACTIM GLEBA 5L

271,61 zł

Cena regularna: 282,37 zł

Najniższa cena: 282,37 zł
szt
BACTIM SŁOMA 5L
BACTIM SŁOMA 5L

238,89 zł

Cena regularna: 248,35 zł

Najniższa cena: 248,35 zł
szt
INSOL RZEPAK, 3 kg
INSOL RZEPAK, 3 kg

56,70 zł

Cena regularna: 70,99 zł

Najniższa cena: 70,99 zł
szt
INSOL KUKURYDZA, 3 kg
INSOL KUKURYDZA, 3 kg

56,70 zł

Cena regularna: 70,99 zł

Najniższa cena: 70,99 zł
szt
INSOL ZBOŻA, 3 kg
INSOL ZBOŻA, 3 kg

56,70 zł

Cena regularna: 70,99 zł

Najniższa cena: 70,99 zł
szt
Produkt dnia
INSert Rzepak 5kg
INSert Rzepak 5kg

70,20 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
szt
PRORADIX 60 g
PRORADIX 60 g

487,62 zł

szt
PLANTICINE
PLANTICINE

45,25 zł

Producenci
Regulamin programu lojalnościowego

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„esklepagro.pl


        § 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  a. Organizator– AGROMODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470650, NIP 5252560770, nr REGON 146813885, kapitał zakładowy 100000,00 zł.
  b. Punkty rabatowe - przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zakupy Produktów dokonywane w Sklepie internetowym lub inne wskazane aktywności Uczestników, dalej zwane łącznie „Punktami”,
  c. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „NawozySklep”,
  d. Uczestnik fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która samodzielnie lub przez uprawioną do reprezentacji osobę dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym
  e. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://esklepagro.pl/,
  f. Program – program lojalnościowy „esklepagro.pl”,
  g. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym,
  h. Kontakt – udostępnione w Sklepie internetowym adres pocztowy Organizatora, adres e-mail oraz
  nr telefonu telefon, służące m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,
  i. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 4 sierpnia 2020 roku i trwa do odwołania.
 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy sprzedaży dokonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   § 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „esklepagro.pl”
 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie może zarejestrować się w Programie „esklepagro.pl” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego oraz Regulaminu.
 2. Uczestnik, z chwilą przystąpienia do Programu w Sklepie internetowym otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

  § 3. Punkty
 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty. Punkty otrzyma tylko w przypadku gdzie nie użyto kuponu rabatowego w koszyku.
 2. Za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości 5 groszy.
 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów,
  z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.
 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 730 dni (tj. 2 lata) od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.
 5. Uczestnik może otrzymać Punkty podstawowe poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego - w przeliczeniu każde wydane 1 zł to 10 punktów o łącznej wartości 5 groszy,
  oraz Punkty dodatkowe - za zapis do newslettera w ilości 2000 punktów (jednorazowo) i za dodanie opinii o Produkcie na stronie Sklepu internetowego w ilości 1000 punktów - po zaakceptowaniu komentarza przez administratora. W przypadku dodatkowych punktów za dodanie opinii o Produkcie Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2000 punktów raz w danym miesiącu.
 6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu. O zakończeniu programu Organizator poinformuje na stronie Sklepu internetowego z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku posiadania na swoim koncie odpowiedniej ilości Punktów Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania Punktów zgodnie z Regulaminem w terminie 3 miesięcy od daty takiego poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany Punktów, a informacje o Programie i Punktach zostaną usunięte z Panelu Klienta.

   § 4. Wykorzystywanie Punktów
 1. Zebrane przez siebie Punkty Uczestnik może wymienić tylko i wyłącznie na Produkty będące w aktualnej na dzień wymiany ofercie Sklepu internetowego, po uzyskaniu odpowiedniej ilości Punktów, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Aby wymienić Punkty Uczestnik przed finalizacją zakupu na Stronie internetowej powinien zaznaczyć, iż wykorzystuje zgromadzone na koncie danego Uczestnika Punkty na dany Produkt.
 2. Wymiana Punktów na Produkty spowoduje pojawienie się wybranego Produktu w koszyku z przedstawioną wartością 1 grosza. Wartość 1 grosza będzie dodana za każdy jeden wymieniony Produkt i zostanie ona przedstawiona w kwocie do zapłaty. Po wykonaniu przez Uczestnika płatności za wymieniony Produkt. Zostanie on wysłany zgodnie z wybranym przez Uczestnika sposobem wysyłki. Koszty wysyłki Produktu obciążają Uczestnika i zostaną wskazane podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym, Punkty zostaną odjęte z konta klienta zwracającego Produkt.
 4. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konto klienta zwracającego Produkt.

   § 5. Reklamacje
 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@esklepagro.pl, lub pisemnie na adres: AGROMODUS Sp. z o.o.; ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

   § 6. Postanowienia końcowe
 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego wraz z Polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych Uczestników, znajdujące się na stronie Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana taka będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie Sklepu internetowego z 14 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w formularzu rejestracyjnym, przy czym przez 14 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
 1. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do Organizatora bądź e-mailowego, które należy przesłać na dane Kontaktowe. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Uczestnikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji Programu i wyżej wymienionych celów. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na Stronie internetowej w Polityce prywatności.

 

 

Produkt wyłączony z programu lojalnościowego : FPR MIX opakowania 20L, 1000L.

Regulamin obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium